สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030075
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองอีหล่อ
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน บ้านตาล
ผู้บริหารโรงเรียน นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870327
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nel.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030075@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 22 คน หญิง 24 คน รวม 46 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th