สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030076
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน ตำบลบ้านเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-859191
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ksw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030076@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 60 คน หญิง 56 คน รวม 116 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th