สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนหนองกกสามัคคี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030078
ชื่อโรงเรียน หนองกกสามัคคี
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองกก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน ตำบลบ้านเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870262
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://www.nkks.ac.th
e-mail 36030078@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 23 คน หญิง 19 คน รวม 42 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th