สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030080
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน ตำบลบ้านเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-859193
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://cnw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030080@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 125 คน หญิง 107 คน รวม 232 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th