สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030081
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผักแว่น
ที่อยู่ หมู่ 21 บ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน ตำบลบ้านเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-859203
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://npw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030081@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 58 คน หญิง 47 คน รวม 105 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th