สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนหัวสระวิทยา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030084
ชื่อโรงเรียน หัวสระวิทยา
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 044-850489
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hsw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030084@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 90 คน หญิง 103 คน รวม 193 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th