สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030086
ชื่อโรงเรียน บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านกุ่ม ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870290
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bku.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030086@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 52 คน หญิง 51 คน รวม 103 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th