สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองดง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030087
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองดง
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านหนองดง ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870288
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bno.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030087@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 16 คน หญิง 26 คน รวม 42 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th