สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนหนองประดู่วิทยา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030088
ชื่อโรงเรียน หนองประดู่วิทยา
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายประเมธ ภูคงคา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-127455
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://npd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030088@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 36 คน หญิง 29 คน รวม 65 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th