สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกแสว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030089
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกแสว
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านโคกแสว ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายปรีชา ไทยแท้
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870289
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kos.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030089@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 30 คน หญิง 25 คน รวม 55 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th