สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านละหานค่าย

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030090
ชื่อโรงเรียน บ้านละหานค่าย
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายประสิทธิ์ ศรีชัย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870196
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://lhk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030090@chaiyaphum3.com
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 29 คน หญิง 34 คน รวม 63 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th