สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030091
ชื่อโรงเรียน บ้านตะลอมไผ่
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านตะลอมไผ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายประมวล วันวาน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-810461
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://tlp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030091@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 53 คน หญิง 50 คน รวม 103 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th