สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองจาน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030092
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองจาน
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหนองจาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายทัดณรงค์ อ้อมกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870223
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://njn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030092@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 16 คน หญิง 13 คน รวม 29 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th