สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนโป่งขุนเพชร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030095
ชื่อโรงเรียน โป่งขุนเพชร
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายอร่าม รอบคอบ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-822673
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43.6 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://pkp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030095@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 82 คน หญิง 79 คน รวม 161 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th