สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดอนกอก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030096
ชื่อโรงเรียน บ้านดอนกอก
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายทศพล สมขุนทด
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870563
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bdk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030096@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 47 คน หญิง 55 คน รวม 102 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th