สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030103
ชื่อโรงเรียน บ้านท่าโป่ง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870427
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bls.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030103@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน ชาย 400 คน หญิง 371 คน รวม 771 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th