สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030104
ชื่อโรงเรียน บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านหลังสัน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870214
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wud.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030104@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 23 คน หญิง 19 คน รวม 42 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th