สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030105
ชื่อโรงเรียน บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านวังอุดม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายธนาดุล โฉมนิติตานนท์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-810905
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bpd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030105@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 26 คน หญิง 21 คน รวม 47 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th