สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าศิลา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030107
ชื่อโรงเรียน บ้านท่าศิลา
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านท่าบอน ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายทรง สิงห์เผ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870157
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ntn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030107@chaiyaphum.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 27 คน หญิง 25 คน รวม 52 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th