สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030109
ชื่อโรงเรียน บ้านโสกปลาดุก
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-125244
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://pmu.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030109@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 127 คน หญิง 112 คน รวม 239 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th