สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030110
ชื่อโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายอุดม ธรรมมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-125246
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://crw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030110@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 50 คน หญิง 62 คน รวม 112 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th