สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030111
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน หนองบัวระเหว
ผู้บริหารโรงเรียน นายหาญ ดิเรกศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-897003
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030111@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 95 คน หญิง 94 คน รวม 189 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th