สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030115
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายอำนาจ ไพรเขียว
หมายเลขโทรศัพท์ 044-897378
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nkk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030115@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 183 คน หญิง 162 คน รวม 345 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th