สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030116
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกองแก้ว
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองกองแก้ว ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นางสำอาง คำเสียง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870435
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hyd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030116@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 50 คน หญิง 46 คน รวม 96 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th