สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030117
ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยยางดี
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870429
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhh.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030117@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 36 คน หญิง 18 คน รวม 54 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th