สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030118
ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยไฮ
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านห้วยไฮ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย บัวจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870428
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bjy.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030118@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 20 คน หญิง 17 คน รวม 37 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th