สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030119
ชื่อโรงเรียน บ้านแจ้งใหญ่
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านแจ้งใหญ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิรันดร์ รุจาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870294
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bms.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030119@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 45 คน หญิง 46 คน รวม 91 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th