สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030120
ชื่อโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เครือข่ายโรงเรียน ไทรทอง
ผู้บริหารโรงเรียน นายบุญชู แคงสันเทียะ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870394
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kan.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030120@chaiyaphum3go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 15 คน หญิง 16 คน รวม 31 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th