สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030121
ชื่อโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายดิเรก แจ้งจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870165
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030121@chaiyaphum3.co.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 27 คน หญิง 36 คน รวม 63 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th