สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำลาด

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030122
ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำลาด
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุธีร์ เคนวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870558
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030122@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 68 คน หญิง 61 คน รวม 129 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th