สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030123
ชื่อโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายดิเรก แจ้งจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-874157
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wtt.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030123@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 235 คน หญิง 190 คน รวม 425 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th