สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030125
ชื่อโรงเรียน บ้านเสลี่ยงทอง
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870552
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030125@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 67 คน หญิง 63 คน รวม 130 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th