สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030126
ชื่อโรงเรียน บ้านหัวสะพาน
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-874124
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hno.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030126@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 100 คน หญิง 84 คน รวม 184 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th