สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030127
ชื่อโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน นายางกลัก
ผู้บริหารโรงเรียน นายดิเรก แจ้งจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870166
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hfw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030127@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 20 คน หญิง 19 คน รวม 39 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th