สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030131
ชื่อโรงเรียน บ้านวังอ้ายคง
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายรังสรรค์ งูทิพย์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870547
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 75 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wmp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030131@chaiyaphom3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 85 คน หญิง 88 คน รวม 173 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th