สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030132
ชื่อโรงเรียน วังใหม่พัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายทินกร ตรีรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870535
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wta.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030132@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 134 คน หญิง 140 คน รวม 274 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th