สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังตาเทพ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030133
ชื่อโรงเรียน บ้านวังตาเทพ
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านวังตาเทพ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นางสมพร ถาวรกาย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870203
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ึ75 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wps.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030113@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 53 คน หญิง 32 คน รวม 85 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th