สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030135
ชื่อโรงเรียน บ้านไร่พัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายประยูร วิไธสง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-890047
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kkb.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030135@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 307 คน หญิง 248 คน รวม 555 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th