สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030136
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกกระเบื้องไห
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุณรงค์ พลลุน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870548
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bny.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030136@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 46 คน หญิง 46 คน รวม 92 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th