สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสะพานหิน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030142
ชื่อโรงเรียน บ้านสะพานหิน
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน โป่งนก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมใจ เฮ้าจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870568
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://pnp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030142@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 153 คน หญิง 125 คน รวม 278 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th