สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030144
ชื่อโรงเรียน บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน โป่งนก
ผู้บริหารโรงเรียน นายชัยเด่น ประภาสโนบล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870569
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://spy.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030144@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 103 คน หญิง 97 คน รวม 200 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th