สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสะพานยาว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030145
ชื่อโรงเรียน บ้านสะพานยาว
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านสะพานยาว ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน โป่งนก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมาน จูแจ่ม
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870567
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ึ70 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://sil.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030145@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 109 คน หญิง 126 คน รวม 235 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th