สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังมน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030150
ชื่อโรงเรียน บ้านวังมน
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านวังมน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870205
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://stw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030150@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 39 คน หญิง 46 คน รวม 85 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th