สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนซับถาวรพัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030151
ชื่อโรงเรียน ซับถาวรพัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นางสีสุดา จีบเกาะ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870574
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kok.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030151@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 17 คน หญิง 17 คน รวม 34 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th