สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกไค

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030152
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกไค
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายทวี ธรรมโชติ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870123
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ykf.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030152@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 40 คน หญิง 27 คน รวม 67 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th