สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030153
ชื่อโรงเรียน บ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุรพล แช่มขุนทด
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870573
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bsm.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030153@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 242 คน หญิง 251 คน รวม 493 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th