สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านซับหมี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030155
ชื่อโรงเรียน บ้านซับหมี
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านซับหมี ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาติ สืบชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-855285
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030155@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 41 คน หญิง 45 คน รวม 86 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th