สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030159
ชื่อโรงเรียน อนุบาลเทพสถิต
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านวะตะแบก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-857104
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hfr.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030159@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 405 คน หญิง 392 คน รวม 797 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th