สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านช่องสำราญ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030162
ชื่อโรงเรียน บ้านช่องสำราญ
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมบัติ ปักครึก
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870128
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bss.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030162@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 18 คน หญิง 27 คน รวม 45 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th