สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านซับไทร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030163
ชื่อโรงเรียน บ้านซับไทร
ที่อยู่ หมู่ 15 บ้านซับไทร ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน วะตะแบก
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมพร พุฒกาง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870132
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ytk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030163@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 19 คน หญิง 13 คน รวม 32 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th